Skip to content

Voorzitter Broekema wijst Raadscommissie op verdwijnen parkeerplaatsen

Posted in Nieuws

Afgelopen dinsdag, 11 september 2019, sprak voorzitter Henk Broekema van Ondernemend Haren in bij de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen gemeente Groningen. Hij bracht hierbij onder de aandacht dat in de huidige voorstellen m.b.t. het Haderaplein parkeerplaatsen verloren dreigen te gaan. 

De ingediende notitie die aanleiding gaf tot de spreektijd vindt u hieronder. Het live verslag was online te zien. Terugkijken kan via Uitzending Gemist van de gemeente. 

Notitie ten behoeve van de Raadscommissie Ruimte en Wonen betreffende Raadhuisplein Haren.

Ondernemend Haren, de vereniging van ondernemers in de voormalige gemeente Haren, heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel met betrekking tot Vaststellen Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein en Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 te Haren.

In hoofdlijnen kan Ondernemend Haren zich vinden in het voorstel.

Graag vraagt Ondernemend Haren uw aandacht voor het onderdeel parkeren in het voorstel.

De detaillist heeft het moeilijk, ook in de huidige tijd van economische vooruitgang.

De concurrentie met internet is zwaar en bedreigt het voortbestaan van vele detaillisten.

Haren kenmerkt zich door een centrum met aantrekkelijke winkels en horecagelegenheden.

Op initiatief van de (voormalige) gemeente Haren en met steun van de huidige gemeente Groningen worden er in samenspraak met de ondernemers door BroekhuisRijs plannen ontwikkeld en uitgevoerd om het centrum aantrekkelijker te maken.

Deze plannen moeten niet geheel of ten dele teniet gaan door een omissie in het voorgestelde onderdeel met betrekking tot het parkeren.

De leefbaarheid van het centrum van het dorp wordt (mede) bepaald door de aantrekkelijkheid van het centrum van het dorp als winkelgebied voor de inwoners van Haren en de omliggende plaatsen.

Het dorp dient een impuls te krijgen op dit gebied.

De bereikbaarheid van het centrum en het makkelijk parkeren bepalen mede de aantrekkelijkheid van het dorp als winkelgebied voor Haren en omgeving.

De bevolking van Haren is gemiddeld meer op leeftijd, dan in omringende plaatsen. De zelfstandigheid van deze ouderen wordt mede beïnvloed door de mate waarin zij hun boodschappen zelfstandig kunnen blijven doen. Het makkelijk parkeren van de auto dicht bij het winkelgebied bevordert dit.

De huidige parkeerplaatsen op maaiveldniveau zijn wat dat betreft ideaal, de parkeergarage onder de Brinkhorst is het tegenovergestelde.

Het voorstel geeft aan dat er 137 parkeerplaatsen in eerste instantie gaan vervallen.

Dit betreft 137 parkeerplaatsen op maaiveldniveau, die bij aanvang bouw al gaan vervallen.

Voor de start van de bouw dient er een oplossing te komen voor het verlies van deze parkeerplaatsen.

Thans zijn er in en rond het centrum ongeveer 570 parkeerplaatsen.

Deze parkeerplaatsen worden gebruikt voor langparkeerders (meer dan 3 uren achtereen parkeren), parkeerplaatsen voor kortparkeerders (maximaal 1 uur, sinds kort in de parkeergarage onder de Brinkhorst) en parkeerplaatsen voor een – gewenste – parkeerduur van 2,5 – 3 uren achtereen.

Bij de start van de bouw wordt ongeveer 1/4e gedeelte van de totale parkeercapaciteit opgeofferd.

Dit zal de bereikbaarheid voor het winkelgebied negatief beïnvloeden.

Ondernemend Haren heeft problemen met het verlies van dit grote aantal parkeerplaatsen tijdens de bouw.

Ondernemend Haren wil voorstellen dat alle parkeerplaatsen in en rond het centrum geschikt worden gemaakt voor een parkeerduur van 3 uren achtereen en de langparkeerders een plaats krijgen buiten het directe centrum.

Verder dient de parkeergarage onder de Brinkhorst uitnodigend toegankelijk te worden gemaakt.

De voorgestelde monitoring wordt als zeer gewenst ervaren.

Na het gereed komen van de bouw dient te worden nagegaan wat de invloed van de verplaatsing van de Aldi is op het gewenste parkeervolume.

Bij de huidige vestiging van de Aldi zijn 54 parkeerplaatsen aanwezig. (deze zijn niet meegenomen in de huidige ongeveer 570 parkeerplaatsen).

Deze parkeerplaatsen dienen in mindering te worden gebracht op de in het voorstel genoemde 89 parkeerplaatsen.

Van de 137 plaatsen die verloren gaan komen er uiteindelijk 35 terug!

Het merendeel van de parkeerplaatsen die bij de start van de bouw teniet gaan, komen dus niet terug! Er treedt een structurele teruggang in het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Het parkeerbeleid in Haren vraagt om een structurele oplossing en niet om een ad hoc beleid.