Wat vinden jullie?

Geplaatst op: 21 januari 2019 door Linda Goes Geen reacties

willemijn bos presentatie

Onlangs vroeg het bestuur van Ondernemend Haren aan de leden hun mening te geven over een aantal zaken. Onder andere over een nieuwe opzet voor de bijeenkomsten van 2019. Het komt er op neer dat het bestuur volgend jaar een mix van informele bijeenkomsten (BBQ en eindejaarsborrel), themabijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten wil organiseren, met hulp en input van de leden. Daarnaast krijgen geïnteresseerde leden, eventueel in koppels, de mogelijkheid om zelf twee bijeenkomsten te organiseren naar eigen inzicht. Op een paar bijeenkomsten na, wil het bestuur ook weer een eenvoudige maaltijd introduceren bij de bijeenkomsten.

Na uitleg van deze opzet werden tijdens de eindejaarsborrel  – en later via de mail – vragenlijsten rondgedeeld. De vragenlijst werd tijdens de eindejaarsborrel goed ingevuld, helaas kwam er op de nagezonden mail slechts één reactie van een lid die niet aanwezig kon zijn. In totaal waren er 22 respondenten.

Verder op ingeslagen weg

De meerderheid (15 respondenten) was het eens met het concept zoals dat gepresenteerd werd, drie leden vulden niets in, drie andere leden hadden het concept niet helemaal meegekregen (o.a. door de akoestiek in de zaal) en één respondent wil de leden zelf meer regie geven. Op basis van deze reacties concludeert het bestuur dat ze verder gaat verder op de ingeslagen weg.

In de vragenlijst werd op meerdere vlakken geïnformeerd naar de eigen ideeën, onderwerpen die de leden aanspreken en of ze zelf een bijeenkomst willen organiseren of een presentatie of workshop willen geven. Op deze vragen kwamen een hoop positieve en leuke reacties, met veel onderwerpen die geschikt zijn voor de verschillende bijeenkomsten. Het bestuur en/of de organisatoren geven aan de hand van deze inbreng verdere invulling aan het programma.

Ondernemend Haren netwerkbijeenkomst NOVO Torenlaan

Ambassadeurs

Ook heel positief: er zijn veel respondenten bereid om contact te leggen en te onderhouden met (nieuwe) leden en zo als een soort ambassadeurs de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten en het bestuur op de hoogte te kunnen houden van verwachtingen en ideeën van de ondernemers. Het bestuur neemt binnenkort contact op met deze vrijwilligers.

Leden konden aankruisen welke bijeenkomsten ze interessant of belangrijk vonden. Er waren meerdere antwoorden mogelijk. De ALV werd 11 keer aangekruist, netwerk- en informele bijeenkomsten 16 keer, themabijeenkomsten 17 keer, en winkeliersbijeenkomsten slechts 4 keer.

Op de vraag hoe vaak ze netwerk- en/of themabijeenkomsten wilden bezoeken waren de meesten het eens met het concept: 2 a 3 keer per jaar een themabijeenkomst met een interessante spreker en 4 tot 6 keer per jaar een netwerkbijeenkomst waarbij leden actief in contact treden met elkaar. De maanden om themabijeenkomsten te houden leverde niet veel nieuwe inzichten op. Vrijwel alle maanden werden genoemd, met twee kleine uitschieters naar april in het voorjaar en oktober in het najaar.

Bier en bitterballen

Afgezien van de locatie, het onderwerp en het tijdstip zijn er voor ondernemers vaak ook nog andere randvoorwaarden om naar een bijeenkomst te gaan. Het bestuur vroeg de leden wat hun randvoorwaarden waren. Opvallend vaak werden bier en bitterballen genoemd, evenals een maaltijd om informeel bij te praten met anderen. Overige randvoorwaarden die genoemd werden: betrokkenheid, de wil om iets voor een ander te betekenen, activiteiten die een gesprek uitlokken, enthousiaste mensen, meer beleving en meer actieve betrokkenheid van meerdere organisatoren.

Ook bij de laatste vraag waren de leden vrij unaniem. Slechts twee respondenten gaven aan dat ze moeite hebben met het inhuren van werkzaamheden. De overige leden gaven aan dat ze dit tot een bepaald niveau acceptabel vinden zolang het reëel blijft en degenen die meer profiteren ook meer bijdragen. Er werd een paar keer aangegeven dat veel leden bereid zijn hulp te verlenen als het ze maar gevraagd word. Ook vond vrijwel iedereen het wenselijk dat er bij bijeenkomsten minimaal één bestuurslid aanwezig is, zodat het bestuur via dit lid altijd aanspreekbaar is.

Verdere invulling voor 2019

Zoals gezegd zal het bestuur – met hulp van de leden – op basis van deze feedback en ideeën de onderwerpen verder uitwerken voor 2019 en kan tijdens de ALV hopelijk al wat meer concrete invulling gedeeld worden met de leden. Tot die tijd bedankt het bestuur alvast de respondenten voor hun eerlijke antwoorden en positieve inbreng!

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Comments are closed.