Onderzoekrapportage De kern van Haren

Geplaatst op: 20 juni 2014 door redactie Geen reacties

Ondernemend-Haren-Marklinq-rapportage-De-kern-van-HarenOp vrijdag 20 juni presenteerde Karel Jan Alsem zijn onderzoeks- en adviesrapport “De kern van Haren” betreffende de economische ontwikkeling van de gemeente Haren. Hieronder volgt de samenvatting. Download en lees het volledige rapport: klik hier

In de gemeente Haren is sprake van een langzaam groeiende leegstand van winkels. Ondernemend Haren heeft aan Marklinq, het onderzoeksinstituut van het Lectoraat Marketing van de Hanzehogeschool Groningen opdracht gegeven deze problematiek te onderzoeken en met adviezen te komen om ‘de kern van Haren’ de komende jaren zo goed mogelijk economisch te versterken.

De volgende acties zijn ondernomen. Allereerst twee kwantitatieve onderzoeken onder respectievelijk de winkeliers en het winkelend publiek. Gevraagd is naar de mening over verschillende aspecten van Haren als winkeldorp. Tevens zijn gesprekken gevoerd met vijf vastgoedeigenaren en met vertegenwoordigers van de gemeente. De reden van deze aanpak is niet alleen om zoveel mogelijk invalshoeken te gebruiken maar ook omdat ontwikkeling van een regio alleen mogelijk is met ondersteuning van alle stakeholders. Om die reden zijn tevens drie sessies gehouden met vertegenwoordigers van winkeliers, andere ondernemers, vastgoedeigenaren, politieke partijen en ambtenaren van de gemeente (‘Raadzaaloverleg’). In de laatste sessie is het onderhavig rapport besproken.

Uit de onderzoeken bij winkeliers en publiek komt als belangrijkste resultaat naar voren dat men vindt dat de sfeer in het dorp moet worden verbeterd, en dat er een klantvriendelijker parkeerbeleid moet komen, bij voorkeur gratis parkeren. Ook aandacht voor winkels voor jongeren is nodig. Vastgoedeigenaren wijzen tevens op de noodzaak van een Ondernemersfonds waardoor een gezamenlijke gefinancierde aanpak mogelijk wordt. Alle partijen inclusief de gemeente vinden dat additioneel beleid nodig is om de economische druk (onder andere door een groei van online verkopen) tegen te gaan.

De visie die ten grondslag ligt aan het advies is dat: uitsluitend een gezamenlijke aanpak tot succes kan leiden, dat de kernwaarden van Haren ‘kwaliteit en groen’ voorop staan (in de economische ontwikkeling en ook in de marketing), en dat enige sturing noodzakelijk is om een gerichte ontwikkeling te realiseren van een portfolio van (kwaliteits) winkels in een compact centrum.

De kern van het advies beslaat de volgende punten:

 1. Ontwikkeling van een Ondernemersfonds vanuit een ophoging van de WOZ voor gebruikers en eigenaren van “niet-woningen”. Beschikbaar stellen van de inkomsten aan een ‘onafhankelijke’ organisatie, als vertegenwoordiging van de stakeholders gemeente, winkeliers/ondernemers en vastgoedeigenaren, die volgens nader te maken afspraken de economische versterking en marketing van Haren kan aansturen vanuit de kernwaarden ‘kwaliteit en groen’.
 2. Alle partijen zullen moeten meewerken aan het versterken van de beleving (sfeer, groen) van het centrum.
 3. Ontwikkeling van een goed winkelaanbod op het Haderaplein versterkt doorloop van publiek in het centrum.
 4. Winkeliers zullen zelf moeten zorgen voor een betere uitstraling, betere service en beter gebruik van online kanalen.
 5. Aanstelling van een ‘centrummanager’ bij de gemeente die zich bezig gaat houden met gerichte winkelacquisitie en -allocatie over de locaties en met evenementen.
 6. Ontwikkeling van een klantvriendelijker parkeerbeleid.

Mede door het betrekken van alle belangrijke partijen (raadpleging bevolking, winkeliers/ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente, politieke partijen) in de totstandkoming van dit advies, zijn alle genoemde adviespunten door alle partijen onderschreven en is aldus een begin van een ‘Akkoord van Haren’ tot stand gekomen. Dat zal nu wel in een actieplan moeten worden omgezet.

Enige punt van discussie is de wijze waarop een klantvriendelijker parkeerbeleid moet worden ontwikkeld. De gemeente kiest vooralsnog voor het invoeren van een systeem van achteraf per mobiele telefoon betalen terwijl de onderzoekers voorstander zijn van een experiment met gratis (blauwe zone) parkeren omdat zij menen dat dat publieksmatig en qua marketing grote voordelen heeft.

Het onderzoek is in opdracht van Ondernemend Haren uitgevoerd door Marklinq, het onderzoeksinstituut van het Lectoraat Marketing van de Hanzehogeschool Groningen. Auteurs:

 • Dr. Karel Jan Alsem
 • Drs. Frits van Leer
 • Prof. dr. Steven Brakman

Juni 2014

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
Tags: , , , ,

Comments are closed.